Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Montessori Manufaktura od 10.09.2018

§1

Słownik pojęć

 1. SprzedawcaAnna Jasińska , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Montessori Manufaktura Anna Jasińska , ul. Olimpijczyków 35D, 21-007 Krępiec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5661818734, REGON: 369688826.

 2. Sklepserwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną montessorimanufaktura.pl

 3. Kupującykażdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 4. Konsumentosoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Regulaminniniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego montessorimanufaktura.pl

 6. Rejestracjajednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 7. Towarrzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności pomoce dydaktyczne.

 8. Zamówienieoświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Montessori Manufaktura Anna Jasińska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

 4. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

 5. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy.

 6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

 9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 10. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 11. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 12. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail montessorimanufaktura@wp.pl , telefonicznie pod numerem 508589370(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00), pisemnie listem na adres Sprzedawcy

 13. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

§3

Składanie Zamówień

      1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „koszyk”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi informacjami umieszczonymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku („Zamawiam i płacę”), a następnie potwierdzając Zamówienie klikając na link zamieszczony w mailu wysłanym do Kupującego,
 • pocztą elektroniczną (e-mail) na adres montessorimanufaktura@wp.pl

                 2. Po złożeniu Zamówienia poprzez Sklep Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające        informację   o         wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

          3. Składając Zamówienie poprzez Sklep Kupujący w mailu otrzymuje potwierdzenie złożenia.

          4. Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia poprzez e-mail jest określenie przez Kupującego:

 • rodzaju Towaru oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),

 • ilości zamawianych Towarów,

 • pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko, nazwa firmy), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz adres e-mail lub numer faksu,

 • informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem,

 • preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.

5. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego poprzez e-mail Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

   6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostarczeniem Towaru,
 • przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i faktury – tylko w przypadku płatności dokonywanych przez jednostki budżetowe, w tym placówki oświatowe,
 • gotówką za pobraniem do rąk kuriera.

7 .Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania Towaru

8. Składając Zamówienie poprzez e-mail po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.

   9. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży.


10. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką polecona przez Pocztę Polska . Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy. Ponadto informacja o kosztach dostawy została umieszczona na stronie głównej Sklepu w zakładce „Wysyłka”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

    11. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

§4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu zamówienia e-mailem, prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację Zamówienia).

 2. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi średnio do 7 dni roboczych i jest podany przy każdym produkcie (z wyjątkiem Towarów na indywidualne zamówienie – wówczas termin realizacji Zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie). Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na dostawę zamówionego Towaru do Kupującego.

 3. Czas dostawy przesyłki Poczta Polska wynosi od 1 do 3 dni roboczych od zrealizowania Zamówienia.

 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 5. Dowodem dokonania zakupu jest na życzenie Kupującego faktura , która Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

 6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez pocztę polska.

 7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 8. Odbierając dostarczoną przez listonosza przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności listonosza oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 9. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza rejestracji lub niedostatecznego określenia danych w zamówieniu e-mailem. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Jeśli przyjęcia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

§ 5
Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa dostępu do Sklepu internetowego, w tym dokonywania Zamówień i zawierania Umów w Sklepie internetowym, w przypadku gdy:

  1. dokonując Zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację Zamówienia przez Sklep internetowy,

  2. naruszył przy dokonywaniu Zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu internetowego, jego pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi,

  3. jego działanie w ramach Sklepu internetowego zostanie uznane przez Sklep internetowy na naruszające prawo, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Decyzję o ograniczeniu dostępu lub pozbawieniu Klienta dostępu do Sklepu internetowego podejmuje Sklep internetowy na podstawie swojego swobodnego uznania.

§ 6
Procedura reklamacyjna

 1. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady zakupionego Towaru, Konsument zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ma prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

 3. W przypadku istnienia wady sprzedanego Towaru Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sklep internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. Sklep internetowy nie odpowiada za wadę Towaru z Umową, gdy Konsument w dacie zawarcia Umowy o niej wiedział bądź w przypadku gdy niezgodność Towaru powstała w wyniku złożenia przez Konsumenta mylnego Zamówienia a także w przypadku gdy Towar nie zawiera istotnych odstępstw i jest zgodny z złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniem.

 7. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi, w tym o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, od dnia wydania tego Towaru Konsumentowi.

 8. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową (wadę fizyczną), w szczególności, gdy rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewnił Konsumenta. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 9. W przypadku stwierdzenia wady Towaru zakupionego w Sklepie internetowym, Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi internetowemu na adres e-mail:montessorimanufaktura.pl  W zgłoszeniu Konsument powinien podać:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 11. Konsument w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego Towaru do Sklepu internetowego. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

 12. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Konsument. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep internetowy zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

 13. Sklep internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w prawidłowej postaci. Nieustosunkowanie się do żądania Konsumenta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep internetowy zwróci na rzecz Konsumenta równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Towary do wyboru.

 14. Gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep internetowy.

 15. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (m.in. kolorów), nie stanowi podstawy do reklamacji.

 16. Kurczenie się tkanin w praniu oraz uszkodzenia będące efektem „haczenia się” tkanin podczas użytkowania nie stanowi o wadzie Towaru i nie jest podstawą reklamacji.

 17. Samodzielne wybielanie produktów oraz suszenie produktów w suszarce bębnowej nie stanowi o wadzie Towaru i nie jest podstawą reklamacji

 18. Z uwagi na to, że wykonanie jest ręcznie a materiały kupowane są każdorazowo w małych partiach, produkty mogą różnić się nieznacznie kolorystyką oraz detalami w porównaniu do tych przedstawionych na zdjęciach.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

        3.W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 3. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 4. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§8

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając formularz rejestracji/zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „'Polityka Prywatności w serwisie Sklepu.

§9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu montesssorimanufaktura.pl (zakładka „Regulamin) i obowiązuje w niniejszej wersji od 10.09.2018 r. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez::

 • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

 • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.