POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGOwww.montessorimanufaktura.pl(obowiązuje od 10.09.2018 roku)Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies
Szanując prywatność i przykładając dużą wagę do ochrony danych Użytkowników naszego serwisu internetowego posługujemy się niniejszą Polityką ochrony prywatności. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie przez nas danych jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. 1. Definicje
Wszystkie nazwy napisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w tej sekcji.

Administrator danych - decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Administrator jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki ochrony prywatności jest firma Montessori Manufaktura Anna Jasinska, która reprezentowana jest przez właściciela.

Firma Montessori Manufaktura Anna Jasińska ul. Olimpijczyków 35 D, 21 007 Krępiec

Użytkownik - osoba fizyczna, zarejestrowana i będąca stroną umowy, korzystająca i zamawiająca usługi oraz produkty oferowane przez firmę
Montessori Manufaktura Anna Jasińska ul. Olimpijczyków 35 D, 21 007 Krępiec

Produkt - jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy usługi jako te, które zaspokajają jego własne potrzeby. Produktem jest więc wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które można nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. Produkt może być więc przedmiotem wymiany. Produkty oferowane przez
Montessori Manufaktura są dostępne na stronie montessorimanufaktura.pl

Usługa - jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.
Umowa - zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

Konto użytkownika - zbiór zasobów, danych osobowych i uprawnień w ramach danego serwisu przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu internetowego. Konto posiada unikalną nazwę - login i hasło. Jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska
pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w serwisie. W dalszej części Polityki ochrony prywatności zwana Kontem.

Serwis internetowy - sklep internetowy, witryna internetowa dające możliwość kupowania i sprzedawania produktów i usług przez Internet. Sklep internetowy jest częścią relacji B2C, B2B. Oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje.

Dane osobowe - są to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza "Polityka prywatności" określa zasady przetwarzania danych osobowych i ich ochrony przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska , ul. Olimpijczyków 35D, 21-007 Krępiec,   NIP: 5661818734, REGON: 369688826.

 2. oraz objaśnia zasadę stosowania plików cookies na stronach internetowych, którymi administruje Montessori Manufaktura Anna Jasińska. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z tą Polityką prywatności.

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO), informujemy, że firma Montessori Manufaktura Anna Jasińska , ul. Olimpijczyków 35D, 21-007 Krępiec,   NIP: 5661818734, REGON: 369688826.jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy jakim jest korzystanie z usług oferowanych przez wyżej wymienioną firmę oraz zakupu oferowanych przez nią produktów.

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych w tym na korzystanie z usług internetowych świadczonych w ramach serwisów zarządzanych przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do: • Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi oraz zapewnienia jakości realizowanych usług, a także umożliwienie dokonywania płatności za zakupione u nas produkty i usługi (art. 6 ust. 1b RODO).

 • Realizacji obowiązków prawnych w tym do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie). Przechowywanie umów, korespondencji i informacji związanych z realizacją umów sprzedaży produktów i świadczenia usług, a także rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO).

 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Montessori Manufaktura m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zgłoszenia, pytania i skargi w terminie ustalonym przepisami, marketingu usług własnych, przekazania informacji na temat aktualnej oferty, analiz statystycznych i badań marketingowych na potrzeby własne, kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów. (art. 6 ust. 1f RODO).  1. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy
W czasie rejestracji, dokonywania zakupu lub zamówienia usługi przez Użytkownika na stronach naszych serwisów wymagamy podania następujących danych: • Nazwa firmy

 • Imię i nazwisko

 • Adres zamieszkania lub siedziby

 • Adres korespondencyjny lub adres dostawy towaru (w przypadku jeśli jest inny od adresu zamieszkania)

 • NIP (dla firm)

 • Nr telefonu

 • Adres e-mail

 • Login

 • Hasło
Przy realizacji umowy świadczenia przez nas usług i sprzedaży produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Użytkownika przedmiotu umowy.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych następuje w sposób elektroniczny, przez uzupełnienie lub zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, dokonania zamówienia produktu i usługi lub przesyłane pocztą elektroniczną e-mail na adres
montessorimanufaktura@wp.pl w zależności od rodzaju wybranej przez Użytkownika usługi.

Konsekwencją niepodania danych osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska na rzecz Użytkownika.

Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy. 1. Jak długo przetwarzamy dane
Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Użytkowników celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. 1. Przekazywanie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną w tym realizujące usługi płatnicze, kredytowe, finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczącym dla nas usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia w terminie przez Użytkownika wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Montessori Manufaktura Anna Jasińska może mieć obowiązek udzielania informacji i udostępnienia danych Użytkownika upoważnionym służb i organów władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody Użytkownika, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie wtedy gdy legalność żądania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną. 1. Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy
W obecnej chwili nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Użytkowników poza EOG. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni droga elektroniczną. 1. Prawa Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) Użytkownik ma prawo do: • Sprostowania swoich danych - poprawienia danych osobowych jeśli są one błędne, niekompletne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - jeśli są nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( "prawo do bycia zapomnianym").

 • Ograniczenia przetwarzania danych - wstrzymanie operacji na danych (czasowe lub stałe) wyłącznie do ich przechowywania jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych, uważa że nie powinniśmy przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, abyśmy je usunęli, dane nie są nam potrzebne, ale Użytkownik potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń.

 • Wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzanych danych - jeśli wyrażony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych Użytkownika, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

 • Wycofania zgody - w dowolnym momencie Użytkownik może wycofać wcześniej udzieloną zgodę, którą wyraził. Od otrzymania takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez niego celu.

 • Dostępu do danych - uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych Użytkownika w dowolnym czasie po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto w naszym serwisie internetowym. W sytuacji gdy nie jest to możliwe Użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do nas z takim wnioskiem.

 • Wniesienia skargi - złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy zarejestrowany Użytkownik poprzez zalogowanie się na swoje konto w naszym serwisie i dokonanie na nim stosownych zmian. W przypadku nie możności dokonania wszystkich operacji na koncie, składając wniosek osobiście w siedzibie naszej firmy, wysyłając listownie na adres siedziby naszej firmy, lub droga elektroniczną na adres mailowy montessorimanufaktura@wp.pl .

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Użytkownik skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Użytkownika oraz do celu ich przetwarzania.

Montessori Manufaktura Anna Jasińska w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Użytkownikowi informacji o podjętych działaniach w związku z wysuniętym żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania Użytkownika może zostać przedłużony o kolejne 30 dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

W przypadku jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Montessori Manufaktura Anna Jasińska może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację żądania lub odmówić podjęcia działań w związku ze złożonym wnioskiem. 1. Jak pozyskujemy dane osobowe
Montessori Manufaktura Anna Jasińska pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób: • Przez dobrowolne przesłanie ich przez Użytkownika pocztą elektroniczną e-mail na adres montessorimanufaktura@wp.pl w celu realizacji usługi.

 • Przez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika informacji w formularzach na stronach WWW administrowanych przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska
Zawarte w formularzach dane nie są udostępniane podmiotom trzecim nie związanym z obsługą sprzedaży przez naszą firmę chyba że, Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Informacje podane w formularzach są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji jaką pełni dany formularza np. w celu dokonania procesu Rejestracji lub złożenia Zamówienia.

Oprócz danych podanych przez Użytkownika możemy również zapisać automatycznie informacje o dacie i godzinie nadejścia zapytania do naszego serwera, a także informację o tym jakiej używa przeglądarki i adresie IP czyli numerze przypisanym do urządzenia z którego Użytkownik przegląda treści zamieszczone w naszym serwisie. W przypadku jeśli Użytkownik zostaje przekierowany na stronę naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zapisywać informację o adresie URL z którego nastąpiło przekierowanie.Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska
Powierzenie przetwarzania danych Użytkownika lub innych danych wymienionych w tejże Polityce Ochrony Prywatności może zostać dokonane na podstawie umowy pisemnej zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Montessori Manufaktura Anna Jasińska usług np. rachunkowość.

Powierzenie przetwarzania danych Użytkownika lub innych danych wymienionych w tejże Polityce ochrony prywatności przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska innym podmiotom świadczącym na rzecz Montessori Manufaktura Anna Jasińska bezpośrednio usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez serwisy internetowe, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Montessori Manufaktura Anna Jasińska może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisach internetowych.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika. 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika
W sytuacji jeśli Użytkownik posiada jako przedsiębiorca usługę w oparciu o hosting w ramach której przetwarza dane osobowe, to konieczne jest podpisanie przez Użytkownika umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z Montessori Manufaktura Anna Jasińska. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem montessorimanufaktura.pl 1. Pliki "cookies"
W naszych serwisach internetowych używamy pliki "cookies", służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na naszych serwisach.

Pliki cookies to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. "Cookies" przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki "cookies".

Tzw. ciasteczka czyli pliki "cookies" przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.

Pliki "cookies" nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami. 1. W jakim celu stosujemy pliki cookies"
Stosowane przez nas pliki "cookies" przeznaczone są do korzystania ze stron serwisów internetowych Montessori Manufaktura Anna Jasińska i mogą pełnić różne funkcje.

Przede wszystkim używane są w celu uwierzytelniania. Pozwalają na informowanie gdy Użytkownik jest zalogowany dzięki czemu na stronie internetowej serwisu wyświetlane są odpowiednie informacje i funkcje, a Użytkownik nie musi ponownie logować się przechodząc pomiędzy podstronami serwisu.

Pozwalają dopasować zawartości strony internetowej i jej funkcji do preferencji użytkownika w przypadku ponownej wizyty.
Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które informują nas w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych naszych serwisów, co umożliwia ulepszanie ich nawigacji i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 1. Jakich plików cookies używamy?Odwiedzając stronę naszego Sklepu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszego Sklepu, opuszczenia strony Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej. 1. Blokowanie i usuwanie plików "cookies"
Przeglądarki stron internetowych przeważnie domyślnie pozwalają na przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie ustawień przeglądarki, które umożliwiają zapisywanie plików "cookies" po wyświetleniu się informacji na temat plików cookies używanych na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie plików cookies w tejże stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić zamieszczenia plików cookies na jego urządzeniu oraz usunąć zapisane już pliki "cookies".

Usunięcie lub blokada w przeglądarce plików cookies może spowodować, że niektóre funkcje naszych serwisów internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. Blokada plików cookies może także uniemożliwić logowanie się w naszych serwisach i korzystanie z Koszyka przy dokonywaniu zakupów.

Informacje wynikające z plików "cookies" o preferencjach Użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://www.google.com/ads/preferences/. 1. Zabezpieczenie danych osobowych
W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. 1. KontaktUżytkownik może skontaktować się z Montessori Manufaktura Anna Jasińska w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Montessori Manufaktura Anna Jasińska wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu montessorimanufaktura.pl 1. Zmiana Polityki Ochrony PrywatnościMontessori Manufaktura Anna Jasińska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w serwisach administrowanych przez Montessori Manufaktura Anna Jasińska9.Kontakt z organem nadzorczymW sprawach związanych ze stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.